Menu Đóng

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The General Terms and Conditions (“GT&C”) hereunder are inseparable parts of the Student Contract (“Contract”) signed between K&U and the Student, the Guardian, the Legal Guardian, and the Sponsor (if applicable).
Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung (“GT&C”) dưới đây là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng được K&U ký với Học Viên, Phụ Huynh, Người Đại Diện Theo Pháp Luật và Bên Tài Trợ (nếu có).

1. DEFINITION AND INTERPRETATION/ ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1. Billing Cycle is the period of time / interval at which the Deduction Amount is due, expressed in calendar months.
Chu Kỳ Thanh Toán là tần suất mà Số Tiền Thanh Toán định kỳ đến hạn, được tính theo tháng dương lịch.

1.2. Commitment Period as identified in Section B of the Contract is a fixed time period during which (i) the Guardian and the Student commit not to terminate the Contract and (ii) K&U commits to maintain the Student’s Tuition Fees. For the avoidance of any doubt, the Commitment Period is expressed in calendar months and includes weekends (Saturday,Sunday) and public holidays, irrespective of the opening calendar of each Study School.
Chu Kỳ Cam Kết được quy định tại Phần B của Hợp Đồng là khoảng thời gian cố định mà trong đó (i) Phụ Huynh và Học Viên cam kết không chấm dứt Hợp Đồng và (ii) K&U cam kết duy trì Học Phí của Học Viên. Để tránh hiểu nhầm, Chu Kỳ Cam Kết được tính theo tháng dương lịch, bao gồm cả ngày cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật) và ngày lễ, không phụ thuộc vào lịch khai giảng của từng Cơ Sở Học.

1.3. Contract means the agreement signed between K&U and the Guardian, the Legal Guardian, and the Sponsor (if applicable) for the provision of the Kids&Us English teaching service to the Student.
Hợp Đồng có nghĩa là bản hợp đồng được K&U ký với Phụ Huynh, Người Đại Diện Theo Pháp Luật và Bên Tài Trợ (nếu có) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giảng dạy tiếng Anh Kids&Us.

1.4. Contract Date means the signing date of the Contract, as specified in the first part of the Contract.
Ngày Hợp Đồng có nghĩa là ngày ký Hợp Đồng, được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng.

1.5. Contract Upgrade Date means the signing date of a Contract Upgrade as specified in an appendix to the Contract.
Ngày Nâng Cấp Hợp Đồng là ngày ký Nâng Cấp Hợp Đồng được ghi cụ thể tại phụ lục của Hợp Đồng.

1.6. Deduction Amount means the portion of Net Tuition Fee payable in advance by the Guardian on the Deduction Date in relation to each Billing Cycle, as identified in Section B of the Contract.
Số Tiền Thanh Toán định kỳ có nghĩa là phần Học Phí Thuần cho từng Chu Kỳ Thanh Toán phải được trả bởi Phụ Huynh vào Ngày Thanh Toán định kỳ, như được quy định tại Phần B của Hợp Đồng.

1.7. Deduction Date means the date on which the Deduction Amount shall be deducted from/paid by the Guardian.
Ngày Thanh Toán định kỳ nghĩa là ngày mà Số Tiền Thanh Toán định kỳ sẽ được khấu trừ/thanh toán bởi Phụ Huynh.

1.8. Didactic Materials Fee means the non-refundable fee payable for any didactic and learning materials provided by K&U to the Student in relation to the Services.
Phí Giáo Trình là khoản phí phải trả cho bất kỳ tài liệu và dụng cụ học tập nào liên quan đến Dịch Vụ do K&U cung cấp cho Học Viên, khoản phí này sẽ không được hoàn lại.

1.9. Enrollment Fee means the non-refundable fee for the enrollment of the Student in the Study School.
Phí Đăng Ký Nhập Học là khoản phí đóng cho việc ghi danh Học Viên tại Cơ Sở Học, khoản phí này sẽ không được hoàn lại.

1.10. Fees means all applicable Fees in relation to the Services including, among others, the Enrollment Fee, the Didactic Materials Fee, and the Net Tuition Fee.
Phí có nghĩa là tất cả các khoản Phí áp dụng liên quan đến Dịch Vụ và những khoản khác bao gồm Phí Đăng Ký Nhập Học, Phí Giáo Trình và Học Phí Thuần

1.11. Guardian means the adult individual responsible for the enrollment of the minor Student in the Study School. In the Contract, references to “Guardian” shall be deemed to include references to all Guardians, the Legal Guardian and/or the Student or the Sponsor, as the case may be.
Phụ Huynh có nghĩa là người trưởng thành đăng ký cho Học Viên chưa thành niên theo học tại Cơ Sở Học. Trong Hợp Đồng, việc tham chiếu đến “Phụ Huynh” sẽ được coi là bao gồm tất cả Phụ Huynh và/hoặc Học Viên, Người Đại Diện Theo
Pháp Luật, hoặc Bên Tài Trợ, tùy từng ngữ cảnh.

1.12. Legal Guardian means a parent or the individual legally responsible for the minor Student, as defined under the laws of the Socialist Republic of Vietnam.
Người Đại Diện Theo Pháp Luật có nghĩa là cha, mẹ hoặc người chịu trách nhiệm pháp lý đối với Học Viên chưa thành niên, theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.13. Level is a component of the Kids&Us English teaching service provided by K&U at the Study School, as determined by K&U in Appendix A of the Contract.
Cấp Độ là một thành phần của dịch vụ giảng dạy tiếng Anh Kids&Us do K&U cung cấp tại Cơ Sở Học, được xác định bởi K&U và trình bày tại Phụ lục A của Hợp Đồng.

1.14. Level at Start is the first level that the Student will join under the Contract, as determined by K&U in Section B of the Contract.
Cấp Độ Khởi Đầu là Cấp Độ đầu tiên mà Học Viên sẽ theo học theo Hợp Đồng, như được nêu tại Phần B của Hợp Đồng.

1.15. Net Tuition Fee means the Gross Tuition Fee net of any Adjustments.
Học Phí Thuần có nghĩa là Học Phí trừ đi các Khoản Điều Chỉnh.

1.16. Payment Plan is the payment schedule of the Net Tuition Fees as detailed in Section B of the Contract.
Kế Hoạch Thanh Toán là kế hoạch thanh toán Học Phí Thuần được quy định tại Phần B của Hợp Đồng.

1.17. Promotion Period means a period in which the Student can use the Service for free according to K&U’s promotion policy. The Promotion Period shall be added at the end of the relevant Commitment Period. In case a Promotion Period is applicable, the subsequent Commitment Period shall commence after the Promotion Period.
Thời Gian Khuyến Mại là khoảng thời gian mà Học Viên được sử dụng Dịch Vụ miễn phí theo chính sách khuyến mại của K&U. Thời Gian Khuyến Mại sẽ được cộng thêm vào sau Chu Kỳ Cam Kết có liên quan. Trong trường hợp có Thời Gian Khuyến Mại, Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi kết thúc Thời Gian Khuyến Mại.

1.18. Service means the Kids&Us English teaching service provided by K&U at the Study School and / or online, as defined in Appendix A of the Contract and provided pursuant to the Contract.
Dịch Vụ là dịch vụ giảng dạy tiếng Anh Kids&Us tại Cơ Sở Học và / hoặc trực tuyến như được quy định tại Phụ lục A của Hợp Đồng và được cung cấp theo Hợp Đồng.

1.19. Start Date is the first date that the Student is allowed to attend his/her class at the Study School as defined in Section B under the Contract or the first date that the Student is allowed to re-attend his/her class after the Contract is upgraded in accordance with clause 3.2 below. Start Date cannot be later than 90 days from the Contract Date or the Contract Upgrade Date.
Ngày Bắt Đầu là ngày đầu tiên Học Viên được phép tham gia lớp học của mình tại Cơ Sở Học được quy định tại Phần B của Hợp Đồng hoặc là ngày đầu tiên Học Viên phép đi học trở lại sau khi Hợp Đồng được nâng cấp theo quy định tại Điều 3.2 dưới đây. Ngày Bắt Đầu không được trễ hơn 90 ngày kể từ Ngày Hợp Đồng hoặc Ngày Nâng Cấp Hợp Đồng.

1.20. Study School means an English language school operated by K&U in the Socialist Republic of Vietnam.
Cơ Sở Học có nghĩa là một cơ sở dạy tiếng Anh do K&U vận hành tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.21. Tuition Fee means the amount payable for the Service in each Commitment Period as determined from time to time in accordance with the pricing and promotion policies of K&U and detailed in Section B of the Contract.
Học Phí có nghĩa là số tiền phải trả cho Dịch Vụ trong mỗi Chu Kỳ Cam Kết được xác định tùy từng thời điểm theo chính sách giá và khuyến mại của K&U và được nêu chi tiết trong Phần B của Hợp Đồng.

2. PROVISION OF THE SERVICE / CUNG CẤP DỊCH VỤ

2.1. K&U shall provide the Service in accordance with the information presented in “Appendix A – Core Learning Program” of the Contract, the K&U’s website and other official materials provided to the Guardian, which specifies the Kids&Us method of teaching and agenda. The Core Learning Program and / or any other terms of Service may be amended and updated by K&U from time to time in accordance with the standards of the Kids&Us teaching program.
K&U sẽ cung cấp Dịch Vụ theo đúng các thông tin được trình bày tại “Phụ lục A – Chương Trình Học Chính” của Hợp Đồng, trên trang web của K&U cũng như các tài liệu chính thức khác đã được cung cấp cho Phụ Huynh, theo đó nêu rõ phương pháp giảng dạy và lộ trình học với Kids&Us. Chương Trình Học Chính và / hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Dịch Vụ có thể được K&U sửa đổi và cập nhật tùy từng thời điểm phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy Kids&Us.

2.2. The teachers providing the Service shall have the appropriate academic and professional qualifications.
Các giáo viên cung cấp Dịch Vụ có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phù hợp.

2.3. If there is a change in the laws / regulations or any orders passed by the relevant authorities (such as orders for quarantine or social distancing, etc.) which prevents K&U from carrying out direct teaching activities, K&U may provide the Service in a digital mode (up to 100% online). The change of delivery method to the digital mode shall not entail a change in the Tuition Fee.
Trong trường hợp do sự thay đổi của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội…) mà K&U không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì K&U có thể cung cấp Dịch Vụ dưới hình thức trực tuyến (100% trực tuyến). Việc chuyển sang dạy học trực tuyến sẽ không dẫn đến sự thay đổi về Học Phí, đồng thời quá
trình học tập của Học Viên cũng sẽ không thay đổi.

2.4. In case of necessity, K&U may amend the Start Date in a reasonable manner and must inform the Guardian as soon as possible.
Trong trường hợp cần thiết, K&U có thể thay đổi Ngày Bắt Đầu một cách hợp lý và phải thông báo cho Phụ Huynh sớm nhất có thể.

3. COMMITMENT PERIOD/ CHU KỲ CAM KẾT

3.1. The Commitment Period shall commence on the Start Date and shall renew automatically for an unlimited number of times unless (i) a Contract Upgrade is requested subject to Clause 3.2 of the GT&C, (ii) a change is requested pursuant to Clause 3.3 of the GT&C or (iii) the Contract is terminated pursuant to Clause 8 of the GT&C.
Chu Kỳ Cam Kết sẽ bắt đầu vào Ngày Bắt Đầu và sẽ luôn tự động gia hạn với số lần không giới hạn trừ khi (i) có yêu cầu Nâng Cấp Hợp Đồng theo Điều 3.2 của GT&C, (ii) có yêu cầu thay đổi theo Điều 3.3 của GT&C, hoặc (iii) Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 8 của GT&C.

3.2. The Student and / or the Guardian may elect to upgrade the Contract (“Contract Upgrade”), by selecting (i) a longer Commitment Period and / or (ii) a longer Billing Cycle. Such request shall be made in writing using the form provided by K&U which shall specify the new Start Date. The Commitment Period shall restart on the new Start Date. Any Tuition Fee already paid and unused up to the new Start Date shall be credited pro-rata (Example: Credited fees = Net Tuition Fees * (Days remaining to the renewal of Commitment Period / current Commitment Period) and offset against the Tuition Fee due upon the Contract Upgrade. For the purpose of this clause, a longer Commitment Period means a Commitment Period that is longer than the remaining duration of the then-current Commitment Period of the Student.
Học Viên và / hoặc Phụ Huynh có thể yêu cầu nâng cấp Hợp Đồng (“Nâng Cấp Hợp Đồng”), bằng cách chọn (i) Chu Kỳ Cam Kết dài hơn và/hoặc (ii) Chu Kỳ Thanh Toán dài hơn. Yêu cầu nâng cấp phải được lập theo mẫu do K&U cung cấp, trong đó nêu rõ Ngày Bắt Đầu mới sau khi nâng cấp. Chu Kỳ Cam Kết sẽ được tính lại từ Ngày Bắt Đầu mới. Bất kỳ khoản Học Phí nào đã thanh toán mà chưa được sử dụng cho đến trước Ngày Bắt Đầu mới sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng (Ví dụ: Học Phí chưa sử dụng = Học Phí Thuần * (Số ngày còn lại của Chu Kỳ Cam Kết / toàn bộ Chu Kỳ Cam Kết) và được cấn trừ vào Học Phí sau khi Nâng Cấp Hợp Đồng. Cho mục đích của điều này, Chu Kỳ Cam Kết dài hơn có nghĩa là Chu Kỳ Cam Kết dài hơn thời gian còn lại của Chu Kỳ Cam Kết hiện tại của Học Viên.

3.3. After the Start Date and between [30] days and [7] days prior to the end of each Commitment Period, the Student has the right to request in writing for an amendment of (i) the Commitment Period and / or (ii) the Payment Plan, using the relevant form provided by K&U. Any amendment shall be effective from the following Commitment Period.
Sau Ngày Bắt Đầu và trong vòng từ [30] ngày đến [7] ngày trước ngày cuối cùng của mỗi Chu Kỳ Cam Kết, Phụ Huynh có quyền yêu cầu bằng văn bản về việc thay đổi (i) Chu Kỳ Cam Kết và / hoặc (ii) Kế Hoạch Thanh Toán, theo mẫu yêu cầu do K&U cung cấp. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ Chu Kỳ Cam Kết Tiếp Theo.

4. FEES / PHÍ

4.1. The Fees payable for the Services (together with the “Fees”) are specified in Section B and Section C of the Contract.
Các khoản Phí phải trả cho Dịch Vụ (gọi chung là “Phí”) được ghi nhận tại Phần B và Phần C của Hợp Đồng.

4.2. K&U reserves the right to amend at any point in time the Fees charged for the Services. Any change in the Tuition Fee shall only be applicable from the subsequent Commitment Period and shall be communicated to the Student in writing or electronic forms (such as email) at least [20] days prior to the start of the relevant Commitment Period. If K&U fails to communicate the change in applicable Fees to the Student, the Student may elect to maintain the fees in the following Commitment Period.
K&U bảo lưu quyền sửa đổi các khoản Phí đối với Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi về Học Phí sẽ chỉ được áp dụng từ Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo và sẽ được thông báo cho Học Viên bằng văn bản hoặc bằng hình thức điện tử (như email) ít nhất [20] ngày trước khi bắt đầu Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo. Nếu K&U không thông báo về việc thay đổi Phí áp dụng cho Học Viên, Học Viên có thể yêu cầu không thay đối phí trong Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo.

5. FINANCING SUPPORT / HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

5.1. Upon the Guardian’s request, K&U may (but shall not be obliged to) assist the Guardian in coordinating with a financial institution or an authorized financial solution provider (the “Lender”), which K&U may have contact with, for the Guardian to apply for an installment plan via credit card (the “Personal Loan”), to be utilized for the payment of the Net Tuition Fee. The payment of the Net Tuition Fee from the Personal Loan must comply with the regulations of K&U which can be revised from time to time.
Khi Phụ Huynh có yêu cầu, K&U có thể (nhưng không có nghĩa vụ) hỗ trợ Phụ Huynh phối hợp với tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp giải pháp tài chính được phép (“Bên Cho Vay”) mà K&U có thể liên hệ, nhằm giúp Phụ Huynh đăng ký chương trình trả góp thông qua thẻ tín dụng (“Khoản Vay Cá Nhân”), được sử dụng để thanh toán Học Phí. Việc thanh toán Học Phí từ Khoản Vay Cá Nhân phải tuân thủ những quy định của K&U và những quy định này có thể được thay đổi
tùy từng thời điểm.

5.2. Any Personal loan that the Guardian decides to take shall be under the terms and conditions of a contract between the Guardian and the Lender (the “Personal Loan Contract”) with no involvement whatsoever of K&U. The Guardian shall be fully and solely liable and responsible towards the Lender and/or any other third party for payment obligation, other obligations, and commitments specified in the Personal Loan Contract, and other liabilities arising under or in connection with the Personal Loan Contract.
Bất kỳ Khoản Vay Cá Nhân mà Phụ Huynh xác nhận tham gia sẽ tuân theo các điều khoản và quy định của thỏa thuận giữa Phụ Huynh và Bên Cho Vay (“Hợp Đồng Vay Cá Nhân”) mà không có bất kỳ sự tham gia nào của K&U. Phụ Huynh hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước Bên Cho Vay và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về nghĩa vụ thanh toán, các nghĩa vụ và cam kết khác quy định trong Hợp Đồng Vay Cá Nhân, và trách nhiệm pháp lý khác phát sinh theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Phụ Huynh.

5.3. The Guardian acknowledges and agrees that K&U shall have no liability whatsoever in connection with the Personal Loan or the Personal Loan Contract. The Guardian guarantees that it will indemnify and hold harmless K&U and its employees against any dispute or any legal proceeding civil or criminal in connection with the Personal Loan or the Personal Loan Contract, including without limitation as a consequence of any breach of the Personal Loan and/or the Personal Loan Contract by the Guardian.
Phụ Huynh xác nhận và đồng ý rằng K&U sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Khoản Vay Cá Nhân hoặc Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Phụ Huynh. Phụ Huynh cam kết K&U, và các nhân viên của K&U không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Khoản Vay Cá Nhân hoặc Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Phụ Huynh, bao gồm nhưng không giới hạn do hậu quả của bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc vi phạm nào của Phụ Huynh liên quan đến Khoản Vay Cá Nhân và/ hoặc Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Phụ Huynh.

5.4. Should K&U be made aware, by the Guardian, the Lender, or otherwise, that the Guardian has failed to repay the Personal Loan or otherwise breached the Personal Loan Contract in any way, K&U shall have the right, in its absolute discretion, to (i) suspend the provision of the Service the Student; and/or (ii) terminate the Contract without any refund of the Tuition Fee to the Guardian and/or the Lender.
Nếu K&U được cho biết, bởi Phụ Huynh, bởi Bên Cho Vay hoặc bên khác, rằng Phụ Huynh đã không hoàn trả Khoản Vay Cá Nhân hoặc vi phạm Hợp Đồng Vay Cá Nhân dưới bất kỳ hình thức nào, K&U sẽ có quyền, tự mình quyết định và/hoặc theo yêu cầu của Bên Cho Vay, (i) ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Học Viên; và/ hoặc (ii) chấm dứt Hợp Đồng mà không hoàn lại Học Phí cho Phụ Huynh và/hoặc Bên Cho Vay.

5.5. If the Guardian and/or the Student decides not to continue using the Service and terminates the Contract for any reason, the Personal Loan Contract between the Guardian and the Lender will still have full legal effect, and the Guardian will still be responsible for complying with the terms of the Personal Loan Contract.
Trường hợp Phụ Huynh và/hoặc Học Viên quyết định không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ và chấm dứt Hợp Đồng vì bất cứ lý do gì, Hợp Đồng Vay Cá Nhân giữa Phụ Huynh và Bên Cho Vay vẫn có hiệu lực pháp lý đầy đủ và Phụ Huynh vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ theo các điều khoản của Hợp Đồng Vay Cá Nhân. Đồng thời, K&U có quyền gửi yêu cầu cho Bên Cho Vay thu hồi toàn bộ Khoản cho vay cá nhân và chấm dứt Hợp Đồng Vay Cá Nhân với Phụ Huynh.

6. PAYMENT TERMS / ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

6.1. Payment term. All Fees payable for the Services shall be paid by the respective due date. K&U shall not provide the Service until the First Payment as specified in the Contract is fully made.
Thời hạn thanh toán. Tất cả các khoản Phí cho Dịch Vụ sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn tương ứng. K&U sẽ không cung cấp Dịch Vụ đến khi Khoản Thanh Toán Đầu Tiên nêu trong Hợp Đồng được thanh toán toàn bộ.

6.2. Late payment interest. In the event of late payment, K&U has the right to request the Guardian to pay late payment interest of 1.5% per month on the late payment amount for the late payment period.
Lãi quá hạn. Nếu quá hạn thanh toán, K&U có quyền yêu cầu Phụ Huynh thanh toán lãi chậm trả với lãi suất 1,5%/ tháng đối với số tiền chậm trả, tính trên thời gian chậm trả.

7. SUSPENSION POLICY / CHÍNH SÁCH BẢO LƯU

7.1. Suspension by Student. If the Student requests to suspend the Service for any reason, the Student must pay K&U an additional fee of VND25,000 per day of suspension (inclusive of VAT) and satisfy the following conditions:
Bảo lưu bởi Học Viên. Nếu Học Viên yêu cầu bảo lưu Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì thì phải thanh toán cho K&U một khoản phí bảo lưu tương đương 25.000VNĐ/ngày bảo lưu (đã bao gồm thuế GTGT) và phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) The Student must submit a suspension request to K&U using K&U's form at least three (3) working days prior to the start date of suspension.
Học Viên phải gửi yêu cầu bảo lưu Dịch Vụ cho K&U theo mẫu của K&U ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày bắt đầu bảo lưu.

(ii) The total penalty amount for the entire suspension period must be paid to K&U before the start date of suspension. The suspension will be acknowledged by K&U after the penalty is paid in full and on time.
Tổng tiền phạt cho toàn bộ thời gian bảo lưu phải được thanh toán cho K&U trước ngày bắt đầu bảo lưu. Việc bảo lưu được K&U ghi nhận sau khi tiền phạt được thanh toán đủ và đúng hạn.

(iii) The minimum duration for each suspension period is 30 days. The cumulative suspension time must not exceed 90 days.
Thời gian tối thiểu của mỗi lần bảo lưu là 30 ngày. Tổng thời gian bảo lưu cộng dồn không được vượt quá 90 ngày.

(iv) During the suspension period, the Student must continue paying Tuition Fee in accordance with the Contract.
Trong thời gian bảo lưu, Học viên vẫn phải tiếp tục thanh toán Học Phí theo đúng quy định của Hợp Đồng.

The relevantCommitment Period shall be extended for a period equivalent to the suspension period without incurring any additional tuition fee. Subsequent Commitment Periods will remain unchanged.
Chu Kỳ Cam Kết có diễn ra việc bảo lưu sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian bằng với thời gian bảo lưu mà không phát sinh thêm học phí. Các Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo sẽ không thay đổi.

7.2. Suspension by K&U for Late Payment. If any payment is overdue, K&U shall suspend the Student’s access to the Service until any pending amounts, including any amounts due in relation to the suspension period, are paid in full. A non-refundable administrative penalty of VND500,000 shall be levied prior to each reactivation of the Service.
Đình chỉ bởi K&U vì chậm thanh toán. Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào bị quá hạn, K&U sẽ tạm dừng quyền sử dụng Dịch Vụ của Học Viên cho đến khi mọi khoản chưa thanh toán, bao gồm cả các khoản đến hạn trong thời gian tạm dừng, được thanh toán đầy đủ. Khoản phạt vi phạmkhông được hoàn lại là 500.000VND sẽ được thu trước mỗi lần kích hoạt lại Dịch Vụ.

7.3. Suspension by K&U for Non-Compliance with K&U’s Rules and Regulations. Subject to the provisions of Clause 8.2 of the GT&C, K&U reserves the right to suspend the Student’s access to the Service pursuant to Clause 9 of the GT&C.
Đình chỉ bởi K&U do không tuân thủ các Quy tắc và Quy định của K&U. K&U có quyền đình chỉ việc sử dụng Dịch Vụ của Học Viên theo quy định tại Điều 8.2 và Điều 9 của GT&C.

8. TERMINATION, TRANSFER, AND REFUND / CHẤM DỨT, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ HOÀN TIỀN

8.1. Termination by the Student. Between 30 and 7 days prior to the renewal of each Commitment Period, the Student may terminate the Contract by submitting a request in writing to terminate the Contract.
Chấm dứt bởi Học Viên. Trong khoảng thời gian từ 30 ngày đến 7 ngày trước ngày gia hạn mỗi Chu Kỳ Cam Kết, Học Viên có thể chấm dứt Hợp Đồng bằng cách nộp cho K&U yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản (theo biểu mẫu do K&U cung cấp).

8.2. Termination by K&U. K&U may terminate the Contract in the following cases:
Chấm dứt bởi K&U. K&U có thể chấm dứt Hợp Đồng trong các trường hợp sau:

(i) K&U has sent a 30-day notice in writing to the Student of its intention to terminate the Contract.
K&U đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản trước 30 ngày cho Học Viên.

(ii) With immediate effect if the Student and / or the Guardian are in default of their payment obligations for more
than 7 days.
Có quyền chấm dứt với hiệu lực ngay lập tức nếu Học Viên và / hoặc Phụ Huynh chậm thanh toán quá 7 ngày.

(iii) With immediate effect if the Student and / or the Guardian are in a material breach of Clause [9] of the GT&C.
Có quyền chấm dứt với hiệu lực ngay lập tức nếu Học Viên và / hoặc Phụ Huynh vi phạm nghiêm trọng Điều [9] của GT&C.

8.3. Refund. Except in case of contract termination as provided in Clauses 8.2(i) of the GT&C, the Fees shall not be refunded in any circumstance. Pursuant to Clauses 8.2(i), K&U shall refund to the Guardian an amount (“Refund Amount”) equal to the Net Tuition Fee paid by the Guardian less the following amounts:
Hoàn tiền. Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 8.2(i) của GT&C, Học Phí sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. Khi Hợp Đồng chấm dứt quy định tại Điều 8.2(i) nêu trên, K&U sẽ hoàn trả một khoản tiền (“Khoản Hoàn Trả”) tương đương khoản Học Phí Thuần mà Phụ Huynh đã thanh toán trừ đi các khoản sau:

(i) The pro-rata Net Tuition Fees for the Services already delivered, if any; and
Một phần Học Phí Thuần tương ứng với tỷ lệ theo Dịch Vụ đã được cung cấp, nếu có; và

(ii) The commercial value of promotional gifts given to the Student and/or the Guardian.
Giá trị của các phần quà khuyến mại đã tặng cho Học Viên và/hoặc Phụ Huynh.

If the Net Tuition Fee has been paid by the Lender or a Sponsor, the Refund Amount shall be refunded to the Lender or the Sponsor, respectively.
Nếu Học Phí Thuần được trả bởi Bên Cho Vay hoặc Bên Tài Trợ, Khoản Hoàn Trả sẽ được hoàn lại cho Bên Cho Vay hoặc Bên Tài Trợ tương ứng.

8.4. Transfer. The Service is personal in nature, hence shall only be provided to the Student and shall not be assigned or transferred to any other person.
Chuyển nhượng. Dịch Vụ sẽ chỉ được cung cấp cho Học Viên và không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác.

9. COMPLIANCE WITH RULES AND REGULATIONS / TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH

9.1. The Guardian and the Student must comply with K&U’s rules and regulations. K&U’s rules and regulations will be posted on the website https://kidsandus.net.vn/ as well as in the school and may change from time to time to ensure a good learning environment for all students.
Phụ Huynh và Học Viên phải tuân thủ các các quy tắc và quy định của K&U. Các quy tắc và quy định của K&U sẽ được niêm yết tại website https://kidsandus.net.vn/ cũng như tại lớp học và có thể thay đổi tùy từng thời điểm nhằm đảm bảo một môi trường học tập tốt cho tất cả học viên.

9.2. In the event that the Guardian and/or the Student fails to comply with any of K&U’s rules and regulations, K&U reserves the right to take necessary measures to stop the violation and prevent it from happening again.
Trong trường hợp Phụ Huynh và/hoặc Học Viên không tuân thủ bất kỳ quy tắc và quy định nào của K&U thì K&U có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để chấm dứt việc vi phạm và ngăn chặn tái phạm.

9.3. K&U reserves the right to suspend the Student from using the Service and/or terminate the Contract (without refunding any amount already paid) in the event that the Guardian and/or the Student commit any act that seriously affects the rights or interests of K&U, the school, the class or other students, including:
K&U có quyền tạm đình chỉ Học Viên khỏi Khóa học và/hoặc chấm dứt Hợp Đồng (mà không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán) trong trường hợp Phụ Huynh và/hoặc Học Viên có hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền hoặc lợi ích của K&U, trung tâm, lớp học hoặc các học viên khác, bao gồm:

a) Affecting the reputation and honor of K&U and the school;
Gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của K&U và trung tâm;

b) Obstructing the normal conduct of the class;
Cản trở sự diễn tra bình thường của lớp học;

c) Affecting the security and order in the classroom or within the school’s campus;
Gây mất anh ninh, trật tự tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

d) Using violent language and/or behavior in the classroom or within the school’s campus;
Sử dụng ngôn từ và/hoặc hành vi bạo lực tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

e) Insulting or threatening teachers, K&U employees and/or other students and/or guardians of other students in the
classroom or within the school’s campus;
Xúc phạm hoặc đe dọa giáo viên, nhân viên của K&U và/hoặc học viên khác và/hoặc phụ huynh của học viên khác
tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

f) Committing illegal acts in the classroom or on the school’s campus;
Thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

g) Any other act mentioned in the rules and regulations as resulting in suspension of the Service or termination of the Contract.
Các hành vi khác mà được nêu rõ tại quy tắc và quy định rằng sẽ bị ngừng cung cấp Dịch Vụ hoặc chấm dứt Hợp Đồng.

The application of a temporary suspension or termination of the Contract will be carefully considered by K&U on the basis of considering the interests of the Student and the overall interests of the class and the school.
Việc áp dụng tạm đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp Đồng sẽ được K&U cân nhắc một cách kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét quyền lợi của Học Viên và quyền lợi chung của lớp học và trung tâm.

10. THE GUARDIANS’ REPRESENTATIONS AND GUARANTEES /TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA PHỤ HUYNH

The Guardian hereby guarantees and agrees that he/she is the Legal Guardian or authorized by the Legal Guardian to enroll the minor Student in the Study School and that all information provided by the Guardian to K&U is true, complete, and accurate.
Phụ Huynh theo đây đảm bảo và đồng ý rằng Phụ Huynh là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Học Viên hoặc được ủy quyền bởi Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Học Viên để đăng ký cho Học Viên vào học tại Cơ Sở Học và tất cả thông tin do Phụ Huynh cung cấp cho K&U là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác.

If any information provided to K&U by the Guardians is materially inaccurate, incomplete, or untruthful, K&U can cancel the Service and terminate the Contract without refunding the Tuition Fee.
Nếu bất kỳ thông tin nào do Phụ Huynh cung cấp cho K&U được xác định là không chính xác, không đầy đủ hoặc không trung thực, K&U có thể chấm dứt Dịch Vụ và chấm dứt Hợp Đồng mà không hoàn trả Học Phí.

11. PROPERTY OF THE STUDENT/ TÀI SẢN CỦA HỌC VIÊN

The Guardian and the Sponsor acknowledge and agree that K&U has no duty of care or liability for any loss or damage to the property of the Student. The Guardian acknowledges and agrees that any such property is brought and kept at the study school at the Guardian’s and/or the Student’s own risk.
Phụ Huynh và Bên Tài Trợ xác nhận và đồng ý rằng K&U không có nghĩa vụ giữ gìn hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản của Học Viên. Phụ Huynh xác nhận và đồng ý rằng Phụ Huynh và/hoặc Học Viên sẽ tự chịu rủi ro đối với bất kỳ tài sản được mang đến và lưu giữ tại cơ sở học.

12. INDEMNITY FOR ACTIVITIES / TRÁCH NHIỆM KHI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG

The Guardian accepts general liability for the participation of the Student in activities at / arranged by the Study School and the Guardian agrees to indemnify and hold harmless K&U, its staff and other participating agents, either jointly or severally, from and against any and all claims, injuries, damages, losses, costs, or causes of action that may arise in connection with such activities.
Phụ Huynh đồng ý chịu trách nhiệm cho việc để Học Viên tham gia các hoạt động tại Cơ Sở Học / do Cơ Sở Học tổ chức, đồng thời miễn trừ trách nhiệm và bảo đảm K&U, nhân viên của K&U và các đơn vị khác tham gia các hoạt động này (dù là liên kết hay đơn lẻ) không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, thương tích, thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc yêu cầu khởi kiện nào phát sinh liên quan đến các hoạt động đó.

13. MISCELLANEOUS/ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

13.1. Validity. These General Terms and Conditions take effect from the signing date of the Contract. The Contract and these General Terms and Conditions shall be binding upon, and ensure to the benefit of, the Parties' successors, personal representatives, and permitted assigns.
Hiệu lực. Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp Đồng. Hợp Đồng và các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của những người kế nhiệm, người đại diện cá nhân và bên nhận chuyển nhượng được phép của Các Bên.

13.2. Usage of information and confidentiality. K&U undertakes that personal data and other information collected by K&U from the Guardian, the Sponsor, and the Student (“Data”) shall be kept confidential. K&U may disclose Data to, and allow Data to be processed (including cross-border data transfer for processing) by, its franchisor, service providers, contractors, agencies, credit institutions, or Group companies for the purpose of supporting K&U in providing the Service, auditing activities, legal consultancy, data archiving, and management, or provision of Personal Loan to Student (if applicable) and for other purposes which are in compliance with the laws (“Reasonable purposes”), provided that these entities must undertake to keep the Data confidential. K&U shall not disclose Data to any other third parties or use Data for any other purposes unless it is required by law or State authorities or permitted by the Guardian. Data may be archived in the database systems of K&U or its franchisor, service providers, or affiliates. K&U guarantees that necessary security measures will be taken to protect Data.
Sử dụng thông tin và bảo mật. K&U cam kết bảo mật các dữ liệu cá nhân và các thông tin khác được K&U thu thập từ Phụ Huynh, Bên Tài Trợ và Học Viên (“Dữ liệu”). K&U có thể tiết lộ Dữ liệu cho bên nhượng quyền thương mại của K&U, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đại lý, tổ chức tín dụng, hoặc công ty trong cùng Tập đoàn của mình, và cho phép các đơn vị này xử lý Dữ liệu (bao gồm cả chuyển dữ liệu qua biên giới để xử lý) với mục đích hỗ trợ K&U trong việc cung cấp Dịch Vụ, trong hoạt động kiểm toán, tư vấn pháp luật, lưu trữ và quản lý thông tin, cung cấp Khoản Vay Cá Nhân cho Học Viên (nếu có) và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật (“Mục đích hợp lý”), với điều kiện là các đơn vị này phải cam kết bảo mật Dữ liệu. K&U sẽ không tiết lộ Dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc dùng Dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước hoặc được sự cho phép của Phụ Huynh. Dữ liệu có thể được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của K&U, bên nhượng quyền của K&U, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết của K&U. K&U đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ Dữ liệu.

K&U will publish information about its activities, services, and products in different media (including magazines, annual reports, company websites, and social networks). These publications frequently include photographs and/or videos (hereinafter referred to as “Media Content”) of activities related to the school, both educational and other activities, etc. It is foreseeable that in Media Content, the Student's clearly identifiable images and voice will appear. The Guardian agrees and allows K&U to create and publish Media Content containing images or the voice of the Student. However, the Guardian shall have the right to request K&U to remove such Media Content at any time by giving notice to K&U.
K&U sẽ công bố thông tin về các hoạt động, Dịch Vụ và sản phẩm của mình trên các phương tiện truyền thông khác nhau (bao gồm tạp chí, báo cáo hàng năm, trang web của công ty và mạng xã hội). Các nội dung này thường bao gồm ảnh và/hoặc video (sau đây gọi là “Nội Dung Media”) về các hoạt động liên quan đến trung tâm, cả hoạt động giáo dục và các hoạt động khác, v.v. Hình ảnh và giọng nói của Học Viên có thể xuất hiện trong các Nội Dung Media đó. Phụ Huynh đồng ý và cho phép K&U tạo và đăng tải/công bố các Nội Dung Media có chứa hình ảnh hoặc giọng nói của Học Viên. Tuy nhiên, Phụ Huynh có quyền yêu cầu K&U gỡ bỏ các Nội Dung Media này bất kỳ lúc nào bằng thông báo gửi cho K&U.

13.3. Intellectual property. All learning materials (including physical materials and digital data such as audio files, video files, etc.) and all learning classes with teachers and consulting sessions with K&U’s staff (in any form) are intellectual properties of K&U and/or its franchisor (hereinafter referred to as “Intellectual Property”). The Guardian must not copy, and ensure that the Student does not copy, record, videotape and disseminate or distribute the Intellectual Property by any means (including posting on social networks) without K&U's written consent, and shall indemnify all damages incurred by K&U if breaches this clause. In the event of a breach of this clause, K&U reserves the right to terminate the Contract and not refund any amount which has been paid.
Sở hữu trí tuệ. Toàn bộ tài liệu học tập (bao gồm cả tài liệu vật lý và dữ liệu điện tử như file ghi âm, ghi hình…) và tất cả các buổi học với giáo viên, các buổi tư vấn với nhân viên của K&U (dù là được thực hiện dưới hình thức nào) đều là tài sản sở hữu trí tuệ của K&U và hoặc bên nhượng quyền của K&U (sau đây gọi là “Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”). Phụ Huynh và Học Viên không được sao chép, ghi âm, ghi hình và phổ biến hay phát tán Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả đăng tải lên mạng xã hội) mà không được sự đồng ý bằng văn bản của K&U, và sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho K&U nếu vi phạm quy định này. Trong trường hợp phát hiện vi phạm quy định này, K&U có quyền chấm dứt Hợp Đồng và không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán.

13.4. Force majeure. In the event that K&U shall be rendered unable to carry out the whole or any part of its obligations under the Contract for any reason beyond the reasonable control of K&U, including but not limited to acts of god, strikes, war, epidemic, pandemic, riots and any other causes of such nature, then the performance of the obligations hereunder of K&U shall be excused during the continuance of any inability so caused.
Bất khả kháng. Trong trường hợp K&U không thể thực hiện toàn bộ hoặc bất kỳ phần nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của K&U, bao gồm nhưng không giới hạn như thiên tai, đình công, chiến tranh, dịch bệnh, đại dịch, bạo loạn và bất kỳ nguyên nhân nào khác có tính chất như vậy, thì việc thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng của K&U sẽ được miễn trừ trong thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

13.5. Limitation of liability. The total liability for damages and losses and any other liability of a Party to the other Party arising under or in connection with the Contract shall not exceed the Net Tuition Fee paid for the Commitment period in which the action causing damages, losses, or legal liability occurs.
Giới hạn trách nhiệm. Toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mất mát và bất kỳ trách nhiệm nào khác của một Bên đối với Bên còn lại phát sinh từ hoặc liên quan Hợp Đồng không vượt quá tổng Học Phí đã được thanh toán cho Chu Kỳ Cam Kết mà hành vi làm phát sinh thiệt hại, mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý đã diễn ra.

13.6. Notice. Unless otherwise provided in the Contract, any notice or communication by either party to the other under the Contract shall be in writing and shall be delivered to the address of the receiving party indicated on the first page of the Contract, personally or sent by post (and air mail if overseas) or by email to the party due to receive the notice. If any party changes its address or email indicated in the Contract, such party shall notify the other party in writing of the new address within 15 days after the date of the change.
Thông báo. Trừ khi Hợp Đồng có quy định khác, mọi thông báo hoặc liên lạc của một trong hai bên theo Hợp Đồng sẽ bằng văn bản và được chuyển đến địa chỉ của bên nhận được nêu trong phần đầu của Hợp Đồng, gửi riêng hoặc gửi bằng đường bưu điện (và đường hàng không nếu ở nước ngoài) hoặc qua email cho bên cần nhận được thông báo. Nếu bất kỳ bên nào thay đổi địa chỉ hoặc email ghi trong Hợp Đồng, bên đó phải thông báo bằng văn bản cho bên kia về địa chỉ mới trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi.

13.7. Entire agreement. In the event of any inconsistency between the terms of the Contract and the terms of any other agreement (oral or written) entered into between K&U and the Student prior to the execution of the Contract, then the terms of the Contract shall prevail.
Toàn bộ thỏa thuận. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Hợp Đồng và các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác (bằng miệng hoặc bằng văn bản) giữa K&U và Học Viên trước khi ký Hợp Đồng, thì các điều khoản trong Hợp Đồng sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.8. Governing law and dispute resolution. The Contract shall be governed by, and interpreted in accordance with, the laws of the Social Republic of Vietnam. In relation to any dispute arising out of or in connection with the Contract, the parties hereby irrevocably agree that such dispute shall be finally resolved by one (1) arbitrator appointed in accordance with the Rules of Arbitration (“Rules”) of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”). The arbitration shall be conducted in English and administered by SIAC pursuant to the Rules. The seat of arbitration shall be Singapore.
Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng, các bên theo đây đồng ý, một cách không thể thay đổi, rằng tranh chấp đó sẽ được giải quyết cuối cùng bởi một (1) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Trọng tài (“Quy tắc”) của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”). Trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và do SIAC quản lý theo Quy tắc. Trụ sở trọng tài sẽ là Singapore.

13.9. Language. The Contract and the GT&C are made in the languages of English and Vietnamese. In case of any inconsistency or conflict between the Vietnamese version and the English version, the English version shall prevail.
Ngôn ngữ. Hợp Đồng và GT&C được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc mẫu thuẫn phát sinh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Anh sẽ được sử dụng.