Menu Đóng

RULES & REGULATIONS/ QUY TẮC & QUY ĐỊNH

Students and their Guardians (parents and other legal guardians) in Kids&Us schools are required to comply with the following rules and regulations:
Học Viên và Người Giám Hộ của Học Viên (cha mẹ và người giám hộ hợp pháp khác) tại các trung tâm Kids&Us cần phải tuân thủ các quy tắc và quy định sau:
1. Do not affect the reputation and honor of K&U and the school.
Không gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của K&U và trung tâm.
2. Do not obstruct the normal conduct of the class.
Không cản trở sự diễn ra bình thường của lớp học.
3. Do not affect the security and order in the classroom or within the school’s campus.
Không gây mất an ninh, trật tự tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm.
4. Do not use violent language and/or behavior in the classroom or within the school’s campus.
Không được sử dụng ngôn từ và/hoặc hành vi bạo lực tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm.
5. Do not insult or threaten teachers, K&U employees and/or other students and/or guardians of other students in the classroom or within the school’s campus.
Không được xúc phạm hoặc đe dọa giáo viên, nhân viên của K&U và/hoặc học viên khác và/hoặc phụ huynh của học viên khác tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm.
6. Do not commit illegal acts in the classroom or on the school’s campus.
Không được thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm.
7. For the protection of intellectual property and children’s rights and interests, recording, or taking photos of the class without permission is strictly forbidden.
Vì lý do bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi của trẻ nhỏ, nghiêm cấm ghi âm, ghi hình hoặc chụp ảnh lớp học mà chưa được cho phép.
8. Guardians are expected to respect the Kids&Us learning environment, Kids&Us staff, teachers, and other guardians.
Những Người Giám Hộ phải tôn trọng môi trường học tập tại Kids&Us, tôn trọng nhân viên, giáo viên và các người giám hộ khác của Kids&Us.
9. Please DO NOT smoke in the school’s area. Refrain from dropping litter in the school’s area or parking area. Please set a good example for your child. Guardians are responsible for cooperating with the school to implement the relevant policies on hygiene and environmental protection.
Vui lòng KHÔNG hút thuốc trong khuôn viên trường. Hạn chế vứt rác bừa bãi trong khuôn viên trường hoặc bãi đậu xe. Hãy làm gương tốt cho con trẻ. Người Giám Hộ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường thực hiện những quy định về vệ sinh và bảo vệ môi trường.
10. Guardians are required to set cell phones on silent mode in the school area and the classroom.
Người Giám Hộ cần phải cài đặt chế độ im lặng cho điện thoại khi ở trong khuôn viên trường và trong lớp học.
11. Students need to take care of personal belongings and respect other people's belongings.
Học Viên cần giữ gìn đồ dùng cá nhân và không làm hư hại đồ dùng của người khác.
12. Students need to show respect for the property and materials from school.
Học Viên cần tôn trọng tài sản và tài liệu của trường.
13. Students need to show respect to all people in the school, staff, teachers, and other students.
Học Viên cần thể hiện thái độ tôn trọng đối với mọi người trong trường, nhân viên, giáo viên và các học viên khác.
14. Students and Guardians are not allowed to eat and drink in the classroom or bring smelly food to school.
Học Viên và Người Giám Hộ không được ăn uống trong phòng học hoặc mang thức ăn có mùi đến trường.
15. Guardians are advised not to let students wear any jewelry of high value when attending school.
Người Giám Hộ được khuyến cáo không đeo trang sức có giá trị cho Học Viên khi đi học.
16. When a student is unable to attend school for any reason whatsoever, the guardian is requested to keep the school informed at least 2 hours in advance. The process of applying for leave: the guardians need to notify in advance about the dates and reason for the absence on the My Locker app to the respective class teacher.
Khi Học Viên không thể đến trường vì bất kỳ lý do nào, Người Giám Hộ cần phải thông báo cho trường trước ít nhất 2 tiếng. Quy trình xin nghỉ học: Người Giám Hộ cần phải thông báo trước về ngày và lý do vắng học trên ứng dụng My Locker cho giáo viên đứng lớp.
17. Guardians are advised to ensure that your child and staff know if someone different is picking up your child. Guardians must notify the school and the student if the person picking up the child is changed. Also, make sure to update your contact information regularly in case of any changes.
Người Giám Hộ đảm bảo rằng Học Viên và nhân viên được biết nếu có ai đó khác đón Học Viên. Người Giám Hộ phải thông báo cho nhà trường và Học Viên nếu có sự thay đổi người đưa đón Học Viên trong bất kỳ tình huống nào. Đồng thời, cần đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ thường xuyên khi có sự thay đổi.
18. Guardians are required to pick up your child punctually each day. If Guardians are going to be late please inform the school.
Người Giám Hộ cần đón Học Viên đúng giờ. Nếu Người Giám Hộ đến trễ, vui lòng thông báo cho trường.
19. Guardians are advised to regularly visit the Kids&Us website to get updates on news and events. We aim to become an environmentally responsible school by reducing the amount of paper we use.
Người Giám Hộ được khuyến khích thường xuyên truy cập vào trang web Kids&Us để cập nhật tin tức và các sự kiện. Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành một trường học có trách nhiệm với môi trường bằng cách giảm lượng giấy được sử dụng.

Causes for Suspension or Termination
Trường hợp dẫn đến Đình chỉ hoặc Chấm dứt

The following acts have been identified as cause for immediate suspension of the course and/or termination of the Student Contract:
Các hành vi sau đây được xác định là nguyên nhân dẫn đến tạm đình chỉ khóa học và/hoặc chấm dứt Hợp đồng học viên:
1. Recording or taking photos of the class without permission.
Ghi âm, ghi hình hoặc chụp ảnh lớp học khi chưa được phép.